Československý vlčák - ČSV - bonitace

 2.listopadu 2006

My chovní být chceme.

"Chovní nebudeme, protože ani Baddy ani Fredy neprošli povahovými testy, přesto je to pro nás v rámci převýchovy velké vítězství".

Tato věta mě motivovala k širšímu zamyšlení nad chovatelskou akcí zvanou bonitace a svod mladých. Pro koho je velkým vítězstvím neprojití těchto testů, ať už v rámci převýchovy či prachobyčejné výchovy, nechť dále prosím nečte. Domívám se, že obsah citované věty svědčí o nepochopení způsobu hodnocení povah bonitací a o nepochopení významu takové akce a mylném vyložení si požadavků, které jsou na povahu psů našeho plemene kladeny. V neposlední řadě o nulové přípravě obou zvířat na akci. Učelem bonitace není předvést psa coby krvelačnou bestii, ale co možná nejvyrovnanější zvíře, reagující přiměřeně a sebevědomně na podněty okolí. A popravdě - já osobně očekávala výkon na profesionální úrovni, výkon hodný psího psychologa. Rozhodně jsem nebyla sama, kdo byl rozčarován.

V zájmu každého chovetele by mělo být přesvědčit co největší počet novopečených majitelů svých odchovů se takovéto akce zúčastnit a to s patřičně připraveným zvířetem.

Mé zamyšlení se bude týkat plemene mě nejbližšího a pro mě nejkrásnějšího, plemene československý vlčák.

Svod mladých

Této životní události se mohou zúčastnit psí dorostenci ve věku od 6-ti do 15 ti měsíců.
Je žádoucí, aby se každému chovateli povedlo soustředit ke svodu co největší počet zvířat z jednoho vrhu. Pak lze lépe odhadnout kvalitu daného spojení. Lze snadněji vytušit do jaké míry jsou předávány exteriérové a povahové znaky po jednotlivých rodičích. Při svodovém věku není u mladých zvířat ještě zdaleka ukončen vývoj jednotlivých tělesných partií, měření se tedy omezí pouze na kohoutkovou výšku. I tento údaj je pouze orientační. Provedena je kontrola skusu, plnochruposti a varlat u samců. Již při svodu mladých lze částečně odhadnou úspěšnost socializace mladého vlčáka, ovladatelnost a teprve se rozvíjející povahové rysy. Majitelům, kterým se nepovedlo až tak veleúspěšně směrovat povahu a výchovu svého psa, mohou být nastíněny a vlastně by i měly možnosti a metody jakými své zvíře do budoucna směrovat. Je nutné brát v úvahu, že i kvalitní genová výbava, může býti nevhodnou výchovou a zacházením silně ovlivněna. ČSV je vzhledem k přítomnosti vlčích genům na proces socializace a výchovy velmi citlivý.

Bonitace (věk minimálně 15 měsíců -feny,18 měsíců - psi)

Suchá definice zní asi takto: Bonitace je to odborná chovatelská činnost, jejímž účelem je stanovit do jaké míry odpovídá předvedený jedinec platnému standardu FCI. Daný jedinec je tedy jinými slovy srovnáván se standardem. Účelem bonitace je podrobný popis exteriéru psa či feny, písemně zaznamenaný do bonitační karty a vyjádřený ve výsledném bonitačním kódu. Tento je dále využíván k sestavení chovného páru a významně přispívá ke zhodnocení úrovně chovu. Nejobávanější součástí bonitace je test povahy.

Pro každého, kdo se rozhodl obohatit v budoucnu genofond plemene o jedinečné geny svého psa, nadešel den "D".

Součástí bonitace je tedy :
 • podrobné měření jednotlivých tělesných proporcí psa
 • předložení výsledku rentgenu DKK
 • test povahy

Chování psa při měření, ukáže nejen jeho povahu, ale také vztah k pánovi, důvěru a v neposlední řadě jeho ovladatelnost. Je opravdu smutný pohled na dvojicí zápasící při jakémkoliv pokusu člena bonitační komise o přiložení měřidla. Nervózní, těžce usměrnitelní a kousající psi, nejsou bohužel při bonitacích vyjímkou.

Chování psa je sledováno bonitační komisí po celou dobu měření. Jeho nervová soustava (často i pána) je vystavena značné zátěži. Žádný zodpovědný majitel neponechá události budoucí náhodě, a snaží se svého psa na tuto akci co nejlépe připravit. Tréninkovým měřením, kontrolou zubů i varlat, nácvikem "kolíku". Čsv je stále plemenem pracovním, odvozeno tedy od slova práce, což znamená, že nějaká ta práce mu jde prostě k duhu.

Při nácviku měření můžeme například využít prostředí cvičiště a požádat kolegy kynology o pomoc při cvičném změření našeho pracovně vedeného :) zvířete. (Teď jsem lehce ironicky odbočila, no i když …:)…zpět k faktům: Prostředí cvičáku je velmi podobné prostředí bonitace, proto je výhodné nácvik provádět právě zde (ale není podmínkou) za asistence různých, nejlépe psů cizích lidí. Vždy je vhodné prostředí i osoby střídat. To samé platí i o nácviku kolíku. Při cvičení této disciplíny musíme mít stále na zřeteli fakt, že pes nesmí mít kolík spojený s jakoukoliv negativní zkušeností. U kolíku se psu nesmí nic nepříjemného přihodit. U psů s reakcí na střelbu se v nácviku u kolíku nikdy nestřílí. Může dojít ke spojení si negativních zážitků ze střelby a pes lehce sklouzne k projevům strachu hned po upoutání ke kolíku.

Co se týče rozvíjení žádoucích vlastností zvířete, je vhodné nebránit psu v kontaktu s cizími osobami, podporovat ho v pozitivní reakcích a naopak negativní důsledně tlumit. Nesměrovat výchovu čsv k nedůvěře v cizí osoby. Tato vlastnost je většině našich psů od přírody dána a v případě potřeby se vždycky projeví. S přihlédnutím na současné nároky soužití pes - společnost, je naprosto nevhodné v našem přírodním plemeni nedůvěru podporovat. Od nedůvěry je jen malý krůček k agresi, hranice mezi těmito stavy je často velmi tenká.

Nemusíme se obávat, že umožněním kontaktu psa s cizími osobami z něj vychováme neschopného hlídače, to v žádném případě. Hlídací schopnosti našeho psa v domácím prostředí to nikterak neovlivní.

A nyní k testu povahy. Samotný test povahy se skládá z následujících kroků:
 • průchod skupinou osob
  Psovod s upoutaným psem přistoupí ke dvojici stojících osob, na pokyn bonitační komise přichází další dva lidé. Všichni mezi sebou vedou rozhovor. Bonitační komise sleduje chování psa. Pes nesmí napadat, nebo projevovat bázeň.
 • test povahy u kolíku - nejobávanější "disciplína"
  Psovod upoutá psa za obojek či postroj k lanku přivázanému na předem určeném místě. Sám zůstává stát u psa a podporuje jej v kladných reakcích. Následuje příchod figuranta v ochranném oděvu. Figurant naváže se psem fyzický kontakt. Pes by neměl bezdůvodně útočit ani se chovat bázlivě. Může figuranta ignorovat, neprojevovat příliš velké nadšení z jeho přítomnosti, ale nechat se bez problémů kontaktovat. Může figuranta radostně přivítat,všechny tyto projevy jsou hodnoceny kladně. Po navázání kontaktu figurant odchází. Následně se vrací a při průchodu okolo psa provede útok s náznakem nápřahu obuškem. Vše bez fyzického kontaktu. Opět odchází. Jak již bylo zmíněno pes je za pozitivní projev psovodem chválen. Pozitivním projevem není míněna pouze aktivní obrana psa na útok figuranta, ale také zachování klidu psa či netečnost vůči snaze figuranta, tzn., že pes se nedráždí, což není považováno za vylučující vadu!!!!
  Následuje druhá část:
  Psovod odchází do úkrytu, pes jej nevidí. Zůstává u kolíku sám. Figurant projde volným krokem okolo psa a při návratu provede útok s náznaky úderu obuškem, opět bezkontaktní. Krátce po útoku se prověří reakce psa na střelbu.
  Projevy psa se opět hodnotí výše popsaným způsobem. I neútočící pes, který ale neprojevuje známky strach, není hodnocen negativně!!!!
  Po zhodnocení celého testu povahy bonitační komise stanoví příslušný kód povahy.
  Pro čsv je škála hodnocení povah opravdu pestrá, posuďte sami:
  • Oa melancholik - bázlivý
  • Ob nejistý, nenavazuje kontakt
  • Oc dráždivý - neodvážný
  • Od dráždivý - nedůvěřivý
  • Oe cholerik, silně dráždivý
  • Of sanquinik - ovladatelný, vyrovnaný
  • Og sanquinik - méně odvážný
  • Oh dobrácký - méně dráždivý
  • Oi těžko vydrážditelný
  • Oj flegmatický - nevydrážditelný
  Vylučujícím kódem je Oa, Ob a Oe, což jsou zvířata bázlivá a agresivní. Celkovou známku snižující, ale do chovu postupující je Oc,Od,Oi,Oj. Ideální povaha se značí Of, celkovou známku nesnižující je Og a Oh.

O tom, do jaké míry je hodnocení povah tímto způsobem objektivní, by se dalo dlouze diskutovat, neboť jak již bylo řečeno i kvalitní vlastnosti po předcích zděděné mohou nevhodným zacházením, špatnou výchovou a nedostatečnou socializací přijít vniveč.

Dojde-li k vyřazení zvířete z chovu za povahu, lze to ve většině případů přičíst na vrub nedostatečné přípravě, nezkušenosti majitele, podcenění či přecenění povahových vlastností zvířete. Stále se najde dost majitelů, kteří přivedou na bonitaci své zvíře bez jakékoliv nebo jen mizivě prodělané přípravy.

Nejkritičtěji hodnotí současný způsob testace povahy majitelé, jejichž zvíře testem neprošlo. Návrhům na změnu stávajícího systému hodnocení povah jsou ale dveře otevřené.

A málem bych zapomněla:
Nepovedlo se nám projít se psem test povahy napoprvé? Existuje ještě jedna možnost. Každému psu je povolena přebonitace povahy a to minimálně po 6 měsících od prvního neúspěchu a to celé jedenkrát za život.

autor článku: CDaniela

Obrazová příloha s popisem:

Navázání kontaktu,vyrovnaný pes.
bonitace ČSV
Navázání kontaktu,vyrovnaný pes.
bonitace ČSV
Stejný pes z obrázku 2.Aktivní přiměřená obranná reakce (pozitivní reakce)
bonitace ČSV
Aktivní přiměřená obranná reakce psa(pozitivní reakce)
bonitace ČSV
Aktivní přiměřená obranná reakce psa(pozitivní reakce)
bonitace ČSV
Pes se nedráždí(také pozitivně hodnocená reakce psa)
bonitace ČSV
Nedůvěřivá,dráždivá reakce psa
bonitace ČSV
Bázlivá reakce psa.
bonitace ČSV
Baddy
bonitace ČSV
Baddy
bonitace ČSV
Baddy
bonitace ČSV

Vyjádření autorky těchto výmluvných fotografií k celé bonitaci naleznete na tomto odkazu.

všechny články o panu Desenském

Související články-výběr

Diskuze - nediskuze s panem Desenským.
Napsali nám o panu Desenském (3)
Rudolf Desenský není ochoten diskutovat..
Jak zlikvidovat nesouhlasný názor-aktualizace.
Jak zlikvidovat nesouhlasný názor.
Owtscharjugend - staronoví ideonauté.
Desenský Rudolf léčí nádor přes noc?
Desenský léčí rakovinu tachyony :-)))
Desenský - enfant terrible české kynologie.
Pravda o Joshovi očima Mirky Rueda, jeho chovatelky.
Pan Ivo Eichler se představuje.
Ivo Eichler - článek o Rudolfu Desenském (Vyšlo v PPČ 5/2004)
Příběh jednoho pejska z Krupé a ukázka, jak radí psycholog psů.
Rudolf Desenský očima jedné čtenářky.
Rudolf Desenský a zkušenosti naši čtenářky.

Blesk-výhrady k článku o Rudolfu Desenském.
Rudolf Desenský v dopisech našich čtenářů I.
Rudolf Desenský-velké shrnutí 1
Otázky pro pana Desenského
Chcete mít odlišný názor?
Rudolf Desenský-úvod
Postřehy paní Kateřiny 2
Postřehy paní Kateřiny 1
Psycholog psů nebo pohádkář?
R.Desenský umí psům vymazat vzpomínky!
Sprostota přicmrndavačů
Protiklady na entou
Není to příliš?
Lže či nelže?
Lže či nelže-část 2
Zázrak? Šarlatánství?
Zášť místo dialogu
Názory z internetu
Výběr z médií 1
Výběr z médií 2
Brněnská Kociánka
Slušnost ?? :-))